Послуги захиситу і представництва

Деталі

Безоплатна   правова   допомога  -  правова  допомога,  що гарантується  державою  та  повністю  або  частково  надається  за рахунок  коштів  Державного бюджету України,  місцевих бюджетів та
інших джерел.

2. Безоплатна вторинна правова  допомога  включає  такі  види
правових послуг:

1) захист;

2) здійснення  представництва інтересів осіб,  що мають право
на безоплатну вторинну правову допомогу,  в судах, інших державних
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

Відповідно до ст. 14 Закону України  «Про безоплатну правову допомогу» на даний час право на безоплатну правову допомогу мають:

1) особи,  які  перебувають  під  юрисдикцією  України,  якщо середньомісячний  сукупний  дохід   їхньої   сім'ї   нижчий   суми прожиткового  мінімуму,  розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для  осіб, які   належать   до   основних  соціальних  і  демографічних  груп населення,  інваліди,  які  отримують  пенсію  або  допомогу,   що призначається  замість  пенсії,  у  розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб,  - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

2) діти-сироти,  діти,  позбавлені  батьківського піклування, безпритульні діти,  діти,  які можуть  стати  або  стали  жертвами насильства  в  сім'ї,  - на всі види правових послуг,  передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;  

3) особи,  до яких застосовано адміністративне затримання,  - на  правові  послуги,  передбачені  пунктами  2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

4) особи,  до яких застосовано адміністративний арешт,  -  на правові послуги,   передбачені  пунктами  2  і  3  частини  другої статті 13 цього Закону;

 5)   особи,   які   відповідно   до   положень  кримінального процесуального  законодавства вважаються затриманими, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

 6)  особи,  стосовно  яких  обрано запобіжний захід у вигляді тримання  під вартою, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

  7)   особи,   у   кримінальних   провадженнях  стосовно  яких відповідно   до   положень  Кримінального  процесуального  кодексу України  захисник  залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення  окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання  у  вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні  військовослужбовців  або обмеження волі, - на всі види правових  послуг,  передбачені  частиною  другою  статті  13 цього Закону;

  8)  особи,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  "Про біженців  та  осіб,  які  потребують  додаткового  або тимчасового захисту" - на всі види правових послуг, передбачені частиною  другою  статті  13  цього  Закону,  до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця;

 9) ветерани  війни  та особи,  на яких поширюється дія Закону України "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту" ,  особи,  які  мають  особливі  заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  особи,  які належать до  числа  жертв нацистських переслідувань,  - на правові послуги, передбачені пунктами 1-3 частини другої статті  13  цього  Закону, стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом;

10) особи,  щодо  яких  суд  розглядає  справу  про обмеження цивільної дієздатності фізичної  особи,  визнання  фізичної  особи  недієздатною та   поновлення   цивільної   дієздатності   фізичної особи, - на правові послуги,  передбачені пунктами 2 і  3  частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;

  11) особи,   щодо  яких  суд  розглядає  справу  про  надання психіатричної  допомоги  в  примусовому  порядку,  -  на   правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;

   12) особи,   реабілітовані   відповідно   до    законодавства України, - на правові послуги,  передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13  цього  Закону,  стосовно  питань,  пов'язаних  з
реабілітацією.

Суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги на території Рівненської області:

1.щодо осіб, які визначені у п.3- 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»:  

          Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області;

      2.щодо осіб, які визначені у п.п.1-2, 8 – 12  Закону України «Про безоплатну правову допомогу»:

-          Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

-          Сарненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;


Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги  Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області:

Негайно після фактичного затримання особи уповноважена службова особа суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - система) відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр з надання допомоги) з урахуванням вимог частини п'ятої статті 5 Закону України "Про міліцію" та статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" такі відомості:

-          прізвище, ім'я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо вони відомі);

-          час та підстави затримання особи;

-          точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

-          найменування суб'єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

-          прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала повідомлення.

Службова особа суб'єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, зобов'язана перевірити дотримання вимог цього Порядку та у разі нездійснення повідомлення про затримання - здійснити його самостійно.

Підставою для призначення адвоката затриманій особі є не лише повідомлення службової особи, яка здійснила затримання, а й безпосереднє звернення затриманої особи або її родича до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою центру з надання допомоги цілодобово.

Повідомлення суб'єктів подання інформації, які надходять до центру з надання допомоги, реєструється в системі та/або журналі реєстрації повідомлень в момент його надходження.

Повідомленню присвоюється відповідний реєстраційний номер, який за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через систему повідомляється суб'єкту подання інформації.

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи уповноважена службова особа центру з надання допомоги в установленому порядку призначає адвоката та видає доручення для підтвердження його повноважень для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, копія якого із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомогою факсимільного зв'язку, електронної пошти або через систему передається суб'єкту подання інформації та реєструється ним.

Уповноважена службова особа центру з надання допомоги негайно перед передачею копії доручення суб'єкту подання інформації повідомляє призначеному адвокатові реквізити виданого доручення, на підставі якого таким адвокатом видається ордер, з яким він прибуває до затриманої особи.

Призначений центром з надання допомоги адвокат повинен прибути протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного центром з надання допомоги, повинна бути здійснена такою особою в присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої надсилається адвокатом до центру з надання допомоги.

У разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний негайно призначити захисника.

Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги  місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Звернення  про  надання  одного  з  видів правових послуг, передбачених частиною другою статті  13  цього  Закону,  подаються особами,  які досягли повноліття,  до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до територіального органу  юстиції за   місцем   фактичного   проживання  таких  осіб  незалежно  від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

 Звернення про надання  одного  з  видів  правових  послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, що стосуються дітей,  подаються їх законними представниками за місцем фактичного
проживання  дитини  або  її  законних  представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

Звернення про надання  одного  з  видів  правових  послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена
судом,  подаються  їх  опікунами  або  піклувальниками  за  місцем фактичного проживання таких осіб або їх опікунів чи піклувальників незалежно  від  реєстрації  місця  проживання чи місця перебування
особи.

 Разом із  зверненням  про  надання  безоплатної  вторинної правової  допомоги  особа  або  законний представник особи повинні подати документи,  що підтверджують  належність  особи  або  осіб, стосовно  яких  звертається  законний  представник,  до  однієї  з вразливих категорій осіб,  передбачених частиною першою статті  14 цього Закону.

   У  разі  звернення  особи  про  надання  одного  з   видів безоплатної   вторинної   правової   допомоги   Центр   з  надання безоплатної  вторинної  правової  допомоги  зобов'язаний  протягом
десяти  днів  з  дня  надходження  звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Якщо   особа   належить   до   однієї  з  категорій  осіб, передбачених частиною першою  статті  14  цього  Закону,  Центр  з надання  безоплатної  вторинної  правової допомоги приймає рішення
про надання безоплатної вторинної  правової  допомоги  і  письмово повідомляє  про  це  особу або її законного представника,  а також суд, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи.

  Якщо  особа  не  має  підстав  для  отримання  безоплатної вторинної правової допомоги, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги   приймає   рішення   про   відмову   в  наданні
безоплатної вторинної правової допомоги  і  надсилає  копію  цього рішення  особі,  яка  звернулася  про  надання  такої допомоги,  з одночасним роз'ясненням порядку оскарження рішення про  відмову  в наданні безоплатної вторинної правової допомоги.


Орієнтовний перелік документів, які які необхідно надати до місцевого центру для отримнаня безоплатної вторинної правової допомоги:

1). особи, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників, до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги за формою, встановленою у Додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345, зареєстрованим у Мін'юсті 6 жовтня 2006 року за № 1098/12972.
 • У разі відсутності зазначеної довідки особами, визначеними у підпункті 1 пункту 2 розділу II цього Порядку, подаються:
 • довідка про склад сім'ї, за формою, встановленою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204, зареєстрованим у Мін'юсті 13 серпня 2003 року за № 709/8030;
 • довідка про доходи кожного члена сім'ї за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 року № 192 «Про затвердження форми Довідки про доходи», зареєстрованим у Мін'юсті 4 листопада 2004 року за № 1409/10008;
 • довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати - у разі звернення до місцевого центру осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, як безробітні;
 • довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року № 795 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) та Порядку її заповнення», зареєстрованим у Мін'юсті 9 січня 2014 року за № 8/24785, видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби - у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб -підприємців, самозайнятих осіб або осіб, які не зареєстровані в установленому порядку, як безробітні;

2) інвалідів, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників, до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
 • довідка про розмір пенсії обчислена відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2002 року за № 112/6400 або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії;

3) законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника; документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
 • рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей - у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • заява або повідомлення про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі - у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

4) осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності); довідка про звернення за захистом в Україні, за формою, затвердженою наказом МВС від 07 вересня 2011 року № 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», зареєстрованим в Мін'юсті 5 жовтня 2011 року за № 1146/19884;
 • рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності), за формою, затвердженою наказом МВС від 07 вересня 2011 року № 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», зареєстрованим в Мін'юсті 5 жовтня 2011 року за № 1146/19884;

5) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • посвідчення встановленого зразка, за формою, визначеною у додатку № 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302;

6) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • посвідчення встановленого зразка, за формою, визначеною у додатку 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 - у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 • посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання - у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

7) осіб, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка, за формами, встановленими в додатках 1 - 3 до Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1467;

8) осіб, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною;

9) опікунів або піклувальників осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
 • посвідчення про призначення опікуном (піклувальником) встановленого зразка, за формою, встановленою у додатку 3 до пункту 3.1 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Держкомсім'ямолоді, МОЗ, Міносвіти, Мінсоцполітики від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, зареєстрованим в Мін'юсті 17 червня 1999 р. за № 387/3680;
 • рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;
 • копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

10) осіб, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) - у разі наявності;
 • копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

11) осіб, реабілітованих відповідно до законодавства, до звернення додаються:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • посвідчення про право на пільги реабілітованих, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24 червня 1991 року № 48.
   

logo openeurope

   
   

ATO

   

DNA_219x116

   

peremishcheni

   

mpk2

   
   
   
   
© 2014-2018 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua